Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK ngày 25/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

03:22 PM 29/03/2023 |   Lượt xem: 833 |   In bài viết | 
File đính kèm
  1. 03-HD-DUK.pdf( 0.6 MB )