Công văn số 1243-CV/TTĐN ngày 17/6/2021 của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại về thông tin đối ngoại về thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư.

02:41 PM 01/07/2021 |   Lượt xem: 226 |   In bài viết | 
File đính kèm
  1. 1243-CVTTĐN.pdf( 45.85 MB )