Công văn 392-CV/BTGĐUK của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về tuyên truyền hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII "Về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới"

02:08 PM 17/01/2023 |   Lượt xem: 830 |   In bài viết | 
File đính kèm