Hướng dẫn số 27-HD/BTGTW ngày 20/10/2021 của Ban Tuyên giáo Truong ương về việc Tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

03:18 PM 09/11/2021 |   Lượt xem: 326 |   In bài viết |