Hướng dẫn số 09-HD/ĐU ngày 21 tháng 11 năm 2013 về hướng dẫn tổng kết đánh giá chất lượng chi bộ, Đảng viên và công tác khen thưởng năm 2013

09:42 AM 28/11/2013 Lượt xem: 277 In bài viết

Nội dung xem tại đây.

 

Tin khác