Hướng dẫn số 01-HD/ĐU ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp và công tác khen thưởng trong Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc

11:57 AM 02/12/2021 |   Lượt xem: 1719 |   In bài viết |