Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Dân tộc: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII

06:00 PM 16/10/2023 |   Lượt xem: 264 |   In bài viết | 

Tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã thông báo nhanh một số nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII (được tổ chức từ ngày 2 - 8/10). Theo đó, tại Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã xem xét, thống nhất thông qua các báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới.

Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10/6/2012 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh...

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; công tác cán bộ; báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ đến Hội nghị Trung ương 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII; báo cáo công tác tài chính đảng năm 2022.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo Bộ trưởng Hầu A Lềnh, tại Hội nghị Trung ương 8 đã quán triệt Chính phủ và các Bộ, ngành cần đẩy nhanh tốc độ giải ngân thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội do Ủy ban Dân tộc chủ trì. Bộ trưởng cũng yêu cầu các vụ, đơn vị liên quan nghiên cứu những nội dung của Nghị quyết Trung ương 8 để vận dụng vào thực tiễn công tác.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã yêu cầu các chi bộ, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, công nhân viên tích cực, chủ động nghiên cứu, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thúy Hồng