Hướng dẫn số 07-HD/ĐU ngày 20 tháng 9 năm 2013 về nghiên cứu, trao đổi, thảo luận một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, đơn vị và các đoàn thể

02:49 AM 24/09/2013 Lượt xem: 274 In bài viết

Nội dung xem tại đây:

Tin khác