Quyết định số 29-QĐ/ĐU ngày 04/01/2012 xếp loại đảng viên năm 2011.

03:15 AM 05/01/2012 Lượt xem: 453 In bài viết

 

Nội dung xem tại đây

Danh sách xếp loại Đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ xem tại đây

Danh sách xếp loại Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ xem tại đây

Danh sách xếp loại Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xem tại đây

 

 

 

 

 

 

 

[TT:NTH]