Công văn số 96-CV/ĐU ngày 22/11/2011 về việc triển khai các quy định và quyết định thi hành Điều lện Đảng khóa XI

08:39 AM 23/11/2011 Lượt xem: 497 In bài viết

.

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TW

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ CƠ QUAN ỦY BAN DÂN TỘC   

*

Hà Nội, ngày 22  tháng 11  năm 2011

Số 96-CV/ĐU

 

 

V/v triển khai các quy định và quyết định thi hành Điều lệ Đảng khóa XI

Kính gửi: Các Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban Dân tộc.

 

Ngày 01-11-2011, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 45-QĐ/TW thi hành Điều lệ Đảng quy định chi tiết một số điều, khoản trong Điều lệ Đảng; Quyết định số 46-QĐ/TW ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI và Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Tất cả các quy định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-11-2011.

Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban Dân tộc đưa nội dung Quy định số 45-QĐ/TW, Quyết định số 46-QĐ/TW và Quy định số 47-QĐ/TW trên trang thông tin điện tử của Đảng bộ cơ quan, tại mục văn bản cấp trên.

Đảng uỷ yêu cầu các Chi bộ trực thuộc triển khai, thông báo tới các đảng viên tổ chức, thực hiện các nội dung trong các Quy định và Quyết định./.

 

 

Nơi nhận:

T/M ĐẢNG ỦY

- Như kính gửi;

 PHÓ BÍ THƯ

- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

 

 

  Bùi Thị Hồng Thi