Công văn số 90/CV-ĐU ngày 25 tháng 10 năm 2011 về việc Mời họp

02:11 AM 27/10/2011 Lượt xem: 388 In bài viết

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TW

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ CƠ QUAN ỦY BAN DÂN TỘC

 

*

Hà Nội, ngày 25  tháng 10  năm 2011

Số 90-CV/ĐU  

V/v mời họp

 

                                       

 

Kính gửi:    Các đồng chí UVBCH Đảng ủy cơ quan UBDT khóa VI, nhiệm kỳ 2010-2015.

 

 

Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2010-2015.

1. Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà C, trụ sở  Ủy ban Dân tộc (80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội).

 2. Thời gian: 8h ngày 28 tháng 10 năm 2011.

3. Thành phần: Các đồng chí UVBCH khóa VI.

4. Nội dung:

+ Sơ kết quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2011.

+ Công tác tổ chức và phát triển đảng.

Yêu cầu các đồng chí sắp xếp công việc về dự Hội nghị đúng thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:

T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Như kính gửi;

PHÓ BÍ THƯ

- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

 

 

Bùi Thị Hồng Thi