Công văn số 54-CV/ĐU của Đảng ủy ngày 18/5/2011 v/v triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010-2015

03:47 AM 15/08/2011 Lượt xem: 301 In bài viết

Kính gửi: Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/ĐUK ngày 18/4/2011 của Đảng ủy Khối về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010-2015 và Công văn số 65-CV/ĐUK ngày 16/5/2011 của Đảng ủy Khối về việc triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010-2015. Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc đề nghị các chi bộ thông báo tới các đại biểu có tên trong danh sách gửi kèm tham gia hội nghị do Đảng ủy Khối tổ chức.


1. Thời gian:
- Hội nghị thứ nhất: 02 ngày, 24/5 và 25/5 năm 2011.
Khai mạc: 8h00 ngày 24/5/2011.
- Hội nghị thứ hai: 02 ngày, 9/6 và 10/6 năm 2011.
Khai mạc: 8h00 ngày 9/6/2011.


2. Địa điểm: Hội trường số 1, Học viện chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.


3. Thành phần: Các phó Chủ nhiệm Ủy ban, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc, các Vụ trưởng và tương đương Ủy ban Dân tộc.
Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức, đề nghị các chi bộ trực thuộc thông báo các đại biểu theo thành phần (danh sách Đảng ủy cơ quan đã đăng ký với Đảng ủy Khối) tham dự hội nghị đúng thành phần, đủ số lượng theo quy định. Các chi bộ có thể điều chỉnh cụ thể danh sách giữa 02 hội nghị và gửi về Văn phòng Đảng ủy trước ngày 24/5/2011.

 

Nội dung xem tại đây