Công văn số 15-CV/ĐU ngày 24/9/2010 của Đảng ủy về gửi báo cáo tổng kết 4 năm cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

03:11 AM 15/08/2011 Lượt xem: 316 In bài viết

 Kính gửi: Các Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban Dân tộc.

 

 

Trong thời gian qua nhìn chung các chi bộ đã thực hiện tốt các quy định của điều lệ Đảng, song cũng còn một số ít các chi bộ thực hiện các quy định chung của đảng còn chậm chễ làm ảnh hưởng đến tính nghiêm túc trong sinh hoạt đảng của toàn Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc.
Để thực hiện các quy định của Đảng nghiêm túc và đi vào nề nếp. Đảng ủy cơ quan Uỷ ban Dân tộc yêu cầu các Chi bộ trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:


1. Đối với Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15 tháng 6 năm 2000 của Bộ Chính trị: Các chi bộ phải phổ biến và tổ chức triển khai trong chi bộ và tới từng  đảng viên để thực hiện nghiêm túc Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15 tháng 6 năm 2000 của Bộ Chính trị, cuối mỗi năm đảng viên phải có nhận xét của Cấp ủy nơi cư trú, đây là một trong tiêu chuẩn để bình xét đánh giá phân loại đảng viên hàng năm, bình xét thi đua của từng tập thể, cá nhân và lưu hồ sơ đảng viên.


2. Chế độ báo cáo: Để tổng hợp và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ cơ quan, yêu cầu các chi bộ gửi báo cáo thực hiện nhiệm vụ chính trị và phương hướng nhiệm vụ tháng; quý; năm tới của chi bộ mình  về Đảng ủy cơ quan với thời gian như sau:
- Trước ngày 25 hàng tháng đối với báo cáo tháng.
- Trước ngày 20 tháng cuối quý, đối với báo cáo quý và 6 tháng và năm.
Đây là một trong tiêu chuẩn để bình xét đánh giá thi đua hàng năm của các chi bộ.


3. Về việc thu nộp đảng phí: Các chi bộ nộp hàng quý lên Đảng ủy cơ quan chậm nhất ngày cuối cùng của tháng cuối quý, để Đảng ủy nộp lên Đảng ủy Khối đúng thời gian quy định.
Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc yêu cầu các chi bộ nghiêm túc thực hiện một số quy định trên./.
 

Nội dung xem tại đây