Công văn số 28-CV/ĐU ngày 24/3/2011 của Đảng ủy về việc triển khai chủ đề“Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh”

03:07 AM 15/08/2011 Lượt xem: 308 In bài viết

Kính gửi: Các chi bộ trực thuộc

 


Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 14/3/2011 của ban Tổ chức Trung ương về việc kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ hai và Kế hoạch số 22-KH/BTCĐUK ngày 21/3/2011 về việc kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ hai, Đảng ủy cơ quan Uỷ ban Dân tộc yêu cầu các chi bộ trực thuộc triển khai các nội dung sau:


- Thu và kiểm tra thẻ đảng viên, lập biểu báo cáo tình hình sử dụng và bảo quản thẻ đảng viên (theo mẫu 1-KTTĐV).
- Lập danh sách đề nghị đóng dấu kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên (theo mẫu 2-KTTĐV và kèm theo thẻ đảng viên của đảng viên).
- Lập danh sách đề nghị cấp lại thẻ đảng viên bị mất (theo mẫu 4-KTTĐV và kèm theo bản trình bày về việc mất thẻ, ảnh thẻ của đảng viên).
- Lập danh sách đề nghị làm lại thẻ đảng viên hỏng (theo mẫu 3-KTTĐV và thẻ đảng viên hỏng, ảnh thẻ của đảng viên).
Yêu cầu các chi bộ trực thuộc khẩn trương triển khai các nội dụng trên và gửi trực tiếp về Thường trực Văn phòng Đảng ủy cơ quan chậm nhất vào ngày 29/3/2011. Sau thời gian trên chi bộ nào không gửi thì chi bộ đó hoàn toàn chịu trách nhiệm./. 
 

Nội dung xem tại đây