Công văn số 33-CV/ĐU ngày 14/2/2011 của Đảng ủy về việc gửi Nghị quyết và tài liệu“Định hướng tuyên truyền kết quả Đại hội lần thứ XI của Đảng"

03:49 AM 15/08/2011 Lượt xem: 299 In bài viết

Kính gửi: Các Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban Dân tộc. 

 

Thực hiện Công văn số 12-CV/BTGTW, ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương, (Sao lục số 05-SL/ĐUK, ngày 09/02/2011) về tài liệu “Định hướng tuyên truyền kết quả Đại hội lần thứ XI của Đảng”; Công văn số 18-CV/VPTW, ngày 26 tháng 02 năm 2011 của Văn phòng Trung ương, (Sao lục số 07-SL/ĐUK, ngày 09/02/2011) về gửi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng”. 


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp, đánh dấu mốc son mới trên con đường tiến lên của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.


Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc gửi các chi bộ trực thuộc toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và tài liệu “Định hướng tuyên truyền kết quả Đại hội lần thứ XI của Đảng” để phục vụ cho việc triển khai, quán triệt, thực hiện Nghị quyết với đặc thù nhiệm vụ được giao của các chi bộ và công tác tuyên truyền sau Đại hội. Riêng đối với các chi bộ: Trung tâm thông tin; Báo Dân tộc & Phát triển; Tạp chí Dân tộc, trong các chuyên trang, chuyên mục của quý I và quý II, trên cơ sở tài liệu “Định hướng tuyên truyền kết quả Đại hội lần thứ XI của Đảng” tập trung tuyên truyền sâu rộng để đồng bào các dân tộc tộc thiểu số nắm bắt kết quả thành công của Đại hội XI và đường lối đúng đắn của Đảng./.

 

Nội dung xem tại đây